LÕPPENUD PROJEKTID

LÕPPENUD PROJEKTID

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKT

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKT

Projekt number: 14545

Valga Vesi AS esitas septembris 2018 SA KIK Keskkonnaprogrammi taotluse Tsirguliina vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 17.detsembril 2018 kiitis heaks ja kinnitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus selle rahastamise. 

Tsirguliina aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide laiendamise ja rekonstrueerimise kaudu toimub piirkonna üldise elukvaliteedi ning teenuse
kvaliteedi parandamine. Projekt aitab tõsta joogivee kvaliteeti, kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele.

Projekti algus: 01.01.2019

Projekti lõpp: 11.12.2020

Projekti kogumaksumus: 1 784 991 eurot, millest Keskkonnaprogrammi rahastus 1 395 626 eurot

 

VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018

VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018

Projekt number: 2014-2020.6.03.18-0133

28. jaanuaril 2019 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus otsuse heaks kiita meie taotlus „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“.

Projekti käigus soovime renoveerida 512 olemasolevat valguspunkti Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste asulates. Olemasoleva tänavavalgustuse taristu seisukord ei ole energiasäästlik ega ka kaasaja elektrinõuetele vastav, nii ohutuse kui valgustatuse osas. Projekti eesmärgiks on täielikult amortiseerunud või amortisatsioonipiirile lähenevate valgustite asendamine uute kaasaegsete LED valgustitega ja selle läbi energia- ja keskkonna säästmine ning ressursside efektiivsem kasutamine.

Projekti algus: 01.02.2019

Projekti lõpp: 31.12.2020

Projekti kogumaksumus: 965 716 eurot, millest toetuse summa 569 772 eurot.

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, omafinantseeringu garanteerib kohalik omavalitsus.

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMINE

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMINE
ProjektI nr Struktuuritoetuse registris: 2014-2020.7.01.16-0016

Projekti eesmärgiks on Valga linna reovee peapumpla kompleksne rekonstrueerimine, et tagada reoveepumpla ja sellega seonduvalt reoveepuhasti puhastusprotsessi nõuetekohane häireteta toimimine ning vältida pumpla võimalikust avariist tingitud keskkonnakahju.

Projekti abikõlbulikkuse periood 21.11.2016 - 28.02.2018

Projekti kogumaksumus 251 700,00 eurot

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Valga Vesi AS

VALGA VEEARVESTITE SOETAMINE

Projekt nr.SFOS.2.1.0101.15-0161

 

Käesoleva projekti rahastustaotlus oli suunatud olemasoleva infrastruktuuri paremaks, kaasaegsemaks ja kiiremaks monitoorimiseks ning seeläbi parendamaks ka süsteemi hooldust, töökindlust ja ressursikasutust.

TÄNAVAVALGUSTUSE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT VALGA LINNAS

Projekt nr.3-10/422

 

KIKi juhtimisel toimus seitsmes Eesti linnas  mastaapne projekt, millega renoveeriti kohapealne tänavavalgussüsteem. Tänavavalgustus sai kaasaegsema ja keskkonnasõbralikuma lahenduse.

VALGA LINNA VEEMAJANDUSPROJEKT

Projekt nr. SFOS 2.1.0101.13-0109

 
Valga linna veemajandusprojekti raames rekonstrueeriti olemasolevaid ja ehitati uusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikke. Samuti hangiti vee-ettevõtte igapäevakseks tööks vajalikud masinad (laadur-ekskavaator, survepesuauto, hooldusauto).

 

VALGA MAAKONNA VEEMAJANDUSPROJEKT - VALGA LINN

Projekt nr.SFOS 2.1.0101.09-0023

 
Valga linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava näeb ette vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamist kogu Valga linna reoveekogumisala piires. Käesoleva projektiga kavandati torustike ehitus ja rekonstrueerimine linna kõige prioriteetsemates lõikudes.